Privacyverklaring MK-Elektra

MK-Elektra is een technische installatiebedrijf voor bouw, verbouw en particulieren. MK-Elektra legt elektra, datanetwerken aan en verhelpt storingen aan installaties. Daarbij verwerkt MK-Elektra als verantwoordelijke persoonsgegevens.In deze Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom MK-Elektra, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt MK-Elektra zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.3. Over welke persoonsgegevens gaat dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

  • Bezoekers van de website www.mk-elektra.nl
  • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak)
  • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon (bijv. BTW nummer of KvK nummer van een eenmanszaak).


4. Hoe maken we wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?

MK-Elektra kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Als de wijzigingen voor u van wezenlijk belang zijn, informeren we u daarover persoonlijk en/of door een melding op onze website www.mk-elektra.nl. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van het Privacy Statement (met datum).

5. Waarvoor verwerkt MK-Elektra persoonsgegevens?

MK-Elektra verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uitvoering van diensten MK-elektra verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten.
MK-Elektra verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, namen van contactpersonen.
MK-Elektra mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

  • Facturering MK-Elektra verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen.
MK-Elektra verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, bankgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, namen van contactpersonen, machtigingen.
MK-Elektra mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten of leveranciers.

  • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact MK-Elektra verwerkt persoonsgegevens in het kader van klantadministratie en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden.
MK-Elektra verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: N.A.W.-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens, machtigingen financiële brieven. MK-Elektra mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.

  • Cookies De website www.mk-elektra.nl maakt gebruik van cookies voor het meten van het bezoek aan de website. De resultaten hiervan worden bekeken met Google analytics. IP adressen worden niet verzameld.


6. Ontvangers van persoonsgegevens

MK-Elektra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij MK-Elektra inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met:
info@mk-elektra.nl


Om misbruik te voorkomen kan MK-Elektra u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

8. Hoe beveiligt MK-Elektra uw persoonsgegevens? 

MK-Elektra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: Beveiligde apparatuur met wachtwoorden, een beperkte groep die toegang heeft tot de persoonsgegevens, het maken van back-ups.

9. Hoe lang bewaart MK-Elektra persoonsgegevens?

MK-Elektra bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder 5 omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.10. Heeft u klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen aan info@mk-elektra.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens MK-Elektra

MK-Elektra


T.a.v. Dhr. M. Koeleman

Graafschap 23
8245BR Lelystad

KvK: 321 698 77